วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

กลยุทย์ในการประกอบธุระกิจ

สรุปเรื่องที่เรียนในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พศ.2552
กลยุทย์ในการประกอบธุระกิจ มี 3 ประเภทดังนี้

1. Red Ocean กลยุทธ์ น่านน้ำสีแดง คือ Red Ocean พยายามเลือกระหว่างคุณค่าให้ลูกค้าเช่นคุณภาพและต้นทุน กล่าวคือหากจะเพิ่มคุณภาพต้นทุนก็ต้องเพิ่มขึ้น กล่าวคือเป็นภาวะของการได้อย่างเสียอย่าง มุ่งเอาชนะคู่แข่งขันด้วยวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อความอยู่รอด

2. Blue Ocean กลยุทธ์ น่านน้ำคราม คือ Blue Ocean พยายามฝืนภาวะได้อย่างเสียอย่าง กล่าวคือคุณค่าและต้นทุนต่ำต้องเกิดพร้อมกัน ดังนั้นหากมองจากกลยุทธ์สามัญหรือ Generic Strategies ของ Porter อันประกอบด้วย ต้นทุนต่ำ (low cost) การสร้างความแตกต่าง (differentiation) และการเลือกเน้น (focus) กลยุทธ์ Blue Ocean จะต้องพยายามสร้างความแตกต่างและทำให้ต้นทุนต่ำพร้อมๆ กัน พิชิตใจผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นกว่า มุ่งสร้างตลาดใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่นึกไม่ถึง

3. White Ocean กลยุทธ์ น่านน้ำสีขาว คือ การกำหนดพื้นฐานการบริหารองค์กร แบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน ไปจนถึงแนวทางในการปฏิบัติทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่การบริหารงานบุคคล การตลาดและการขาย การปฏิบัติการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว คือ พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์การตลาดสีใดก็ตาม มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืนความคุ้มค่า
ความ คุ้มค่า คือ ความพอใจ หรือจะบอกว่าได้มากกว่าที่ตีราคาไว้ก็ได้ ซึ่งประกอบด้วยหลายๆส่วน ทั้ง คุณภาพ ปริมาณ อายุ การใช้สอย ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับลูกค้า และสังคม ในการดำเนินธุรกิจว่าการลงทุนในการทำธุรกิจของเรามีการคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ลงทุ่นน้อย ได้คุณภาพที่มาตรฐาน มีอายุการใช้งานนานที่สมดุลกับผลิตภัณฑ์ในสังคมที่ลูกค้านิยม ถึงจะคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจ


รายจ่ายมี 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

(1.) งานบุคลากร หมาย ถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(2.) ค่าสาธารณูปโภค
หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

(3.) งบลงทุน หมาย ถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

(4.) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

ประเภทของรายรับ

- จำนวนสินค้าที่ขายได้

- จำนวนครังที่มาใช้บริการ


สรุปจากเรื่องที่อาจารย์เล่า คนเกินร้อย ใจเกินก็ร้อย

1. เขาใช้หลักการบริหารความเสี่ยง
- คนขับแท็กซี่เข้าได้เตื่อนสถิให้กับลูกค้าเรื่องลืมโน้ตบุ๊ตไว้ในรถโดยการที่ให้ลูกค้าหากระเป๋าขนาดเล็กเพื่อที่จะสพายติดตัวได้ ซึ่งจะลดความเสี่ยงของลูกค้าในการลืมโน้ตบุ๊ตไว้ในรถซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญหายได้เมื่อลูค้าคนอื่นขึ้นเขาอาจจะหยิบไปก็ได้ทำให้คนขับไม่รู้เรื่อง เขาจึงหาวิธีบอกวิธีการให้กับลูกค้า
- เกิดความเสี่ยงในการติดเหล้าในช่วงบ่ายเข้าจะกระวนกระวายอยากกินเหล้าเขาลดความเสี่ยงโดยภรรยายื่นคำขาดและคิดได้ว่าเขาเสียเงินกับการติดเหล้ามามากพอแล้วโดยเมือเขามีอาการอยากจะกอนเหล้าเขาก็หันมากินข้าวแทนให้อิ่ม
- แต่ก่อนเขาขับรถแท็กซี่วนหาลูกค้าไปเลื่อย ๆ ไม่มีจุดหมายปลายท่างเมื่อกับเราไปหาปลาวันไหนเราโชดดีเราก็ได้ปลาเยอะเขาก็เหมือนกันวันไหนเขาโชดดีเขาก็ได้ลูกค้าเขาจึงคิดหาวิธีโดยการไปหาลูกค้าที่โรงแรมพาชาวต่างชาติไปเที่ยว ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถที่ขับไปเลื่อยๆอย่างปล่าวประโยชน์ทำให้เขาเหลือเงินพอใช้ พอเก็บ

2. ให้หลักการหาลูกค้าถูกต้องตามเป้าหมาย
- เขานำหลักความเสี่ยงมาใช้ในการหาลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายโดยการจอดรถรอลูดค้าตามหน้าโรงแรมเพื่อให้ชาวต่างชาติเหมาไปเที่ยวตามที่ต้องการ

3. ข้อเสนอแนะในการหาลูกค้า
- เพิ่มทักษะเรื่องภาษาพูดได้หลายภาษา
- เพิ่มการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

ผู้ประกอบการด้าน IT


การที่เราจะเป็นผู้ประกอบการด้าน IT อย่างแรกเราต้องมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก่อน
คุณสมบัติของผู้ประกอบการด้าน IT


1. จะต้องมี่การว่างแผนในการทำางาน
2. ไม่ควรใช้ความรู้ที่มีเกี่ยวกับ IT ไปประกอบธุระกิจในทางที่ผิกกฎหมายหรือทำร้ายคู่แข่ง

3. จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานต่อลูกค้าทุกคน

4. มีสติปัญญาในการดำเนินธุรกิจใช้เหตุผลในการทำงานและแก้ปัญหา
5. รับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า หรือปัญหาของลูกค้า

6.จะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

7.วิเคราะห์หาความเสี่ยงขององค์กร

8. จะต้องมีความอดทนต่อความเสี่ยงที่เกิดขึนกับองค์กร
9. หาแนวทางลดความเสี่ยงขององค์กร

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552


เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ที่ทำการเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง
เพื่อเป็นการนำร่องและเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยให้คำปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนในปัญหาข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขข้อขัดข้อง และปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม บนพื้นฐานความเสมอภาคของคู่กรณี และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่กรณี และให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท และเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ในท้องถิ่น โดยเปิดให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30- 17.00 น. ณ ห้องงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สุขภาพ


อาการโรคหัวใจ

ความเป็นจริงแล้วคำว่า โรคหัวใจ มี ความหมายกว้างมาก อาการที่เกิดจากโรคหัวใจ หรือสัมพันธ์กับหัวใจนั้น มีไม่มากนัก ดังอาการข้างล่างนี้ แต่อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าว ก็มิได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคหัวใจเท่านั้น ยังมีโรคอื่นๆ ที่ให้อาการคล้ายกัน ดังนั้น การที่แพทย์จะพิจารณาให้การวินิจฉัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยประวัติอาการโดยละเอียด ร่วมกับการตรวจร่างกาย บางครั้งต้องอาศัยการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น เลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ เป็นต้น เพื่อแยกโรคต่างๆ ที่มีอาการคล้ายกัน

เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย ใจสั่น ขาบวม เป็นลม วูบ

อ่านต่อ


กลวิธีคลายเครียด

ความเครียดทางอารมณ์ เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มากก็น้อย ความเครียดอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาในตัวเราเอง เช่น ปวดท้องอึขณะที่ขับรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน หรือ ความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น หุ้นตก สูญเสียเงิน ถูกโกงแชร์ ฯลฯ

ความเครียดขนาดน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ ไม่มีปัญหา แต่อาจจะมีประโยชน์ ที่ทำให้เราพยายามเอาชนะมัน ทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย เช่น เครียดเพราะกลัวสอบเอ็นทรานซ์ไม่ได้ จึงทำให้ขยันเรียน แต่ความเครียดถ้ามีขนาดมาก ก็มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ความเครียดอาจจะทำให้ภูมิต้านทานโรคลดลง ทำให้เป็นหวัดง่าย เริมกำเริบ หรือในบางคนอาจจะเกิดโรคจู๋หมดน้ำยา หรือถึงขนาดฆ่าตัวตาย

อ่านต่อ


วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข่าววันนี้

อัพโหลดข่าววันนี้

ม.2 ร้องปวีณา-ม.3รุม 'ตบ-ให้กราบเท้า'


พ่อพาลูกสาวน.ร.ม.2 ร.ร.ในสงขลา ขวัญผวา ร้องปวีณาช่วย หลังถูกรุ่นพี่ม.3 รุมตบในห้องน้ำ หลังรุ่นพี่ขอแป้งผัดหน้าแต่เจ้าตัวไม่มีให้ เจอลากเข้าไปตบทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางมาก่อน ก่อนจะปล่อยออกมา แล้วเรียกกลับไปตบอีกรอบ คราวนี้เอามือถือถ่ายคลิปไว้ด้วย และยังบังคับให้กราบเท้า ปล่อยตัวออกมาในสภาพบอบช้ำ แจ้งตร.ในพื้นที่เกรงว่าเรื่องจะเงียบหาย เพราะเจอน้าชายน.ร.ม.3 เป็นตำรวจต่างอำเภอ พูดจาเบ่งบนโรงพักบอกแค่นี้เป็นเรื่องเล็กๆ จะร้องเรียนผอ.ร.ร.ก็ไม่ได้เข้าพบ (อ่านต่อ)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไมเคิล แจ็คสัน' ลาโลก ใจวายเฉียบพลัน

'ไมเคิล แจ็คสัน' ลาโลก ใจวายเฉียบพลัน
ราชาเพลงป็อปชื่อก้องโลก "ไมเคิล แจ็คสัน" ได้เสียชีวิตกะทันหันกลางนครลอสแองเจลิส จากโรคหัวใจ ด้วยวัย 50 ปี โดยหัวใจหยุดเต้นขณะนำส่งโรงพยาบาลยูซีแอลเอ ปิดตำนานท่าเต้น "ลูบเป้า"..
สำนัก ข่าวบีบีซีรายงานเมื่อเวลา 03.00 น.วันนี้ (26 มิ.ย.) ว่า ไมเคิล แจ็คสัน ราชาเพลงป็อปชื่อก้องโลก ถูกนำส่งโรงพยาบาลยูซีแอลเอ ในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐฯ หลังหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเว็บไซต์บันเทิงชื่อดังของสหรัฐฯ ทีแซดเอ็ม (TZM) อ้างว่ามีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันออกมาว่า ซูเปอร์สตาร์ชื่อก้องโลกวัย 50 ปีผู้นี้ ได้เสียชีวิตลงแล้ว (อ่านต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ไข้หวัดใหญ่2009

ไข้หวัดใหญ่ 2009 หวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดทั่วโลก

- มารู้จักโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

- สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด

- การติดต่อโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

- อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุใหม่ 2009

- การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
เกิดการระบาดขึ้นที่ประเทศใดบ้าง

  • ตั้งแต่ ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมา เริ่มพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยปอดบวม จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (ณ วันที่ 29 เมษายน 2552) มีผู้ป่วยที่มีผลยืนยัน ทางห้องปฏิบัติการ 257 รายใน 11 ประเทศ ในเม็กซิโก 97 ราย เสียชีวิต 7 ราย สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วย 109 รายใน 11 มลรัฐ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย 14 ราย เท็กซัส 26 ราย นิวยอร์ก 50 ราย แคนซัส 2 ราย แมสซาชูเซทส์ 2 ราย มิชิแกน 1 ราย โอไฮโอ 1 ราย อริโซนา 1 ราย อินเดียนา 1 ราย และ เนวาดา 1 ราย นอกจากนั้นยังพบผู้ป่วยติดเชื้อในออสเตรีย 1ราย แคนาดา 19 ราย เยอรมนี 3 ราย อิสราเอล 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย นิวซีแลนด์ 3 ราย สเปน 13 ราย และ สหราชอาณาจักร 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถไปดูได้ที่